Avfallstaxa 2012 – Stockholm (3.4MB)

Avfalls - och återvinningsstatistik från STAR – 2008, 2009 (2.43MB)

Avfall blir energi – fakta om biogas 2008 (42kb)

Avfallskvarnar – Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? (658kb)

Avfallskvarnar tar hand om matavfall i Malmö (84kb)

Avfallskvarnar – systemlösning eller återvändsgränd? (67kb)

Biologisk behandling av matavfall med avfallskvarn (1MB)

BOA slutrapport (1023kb)

BOA – Delrapport Transporter 2009 (1MB)

Conclusions – Hollandsk rapport från 1996 (14kb)

DN – Den som inte matsorterar får betala mer (1MB)

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY OF FOOD WASTE DISPOSERS (836kb)

Expressen 7 Juli 2013 (707kb)

Food Waste Disposers – Effects on Wastewater Treatment Plants (152kb)

Försök med matavfallskvarn i restaurang och storköksmiljö – Stockholm september 2011 (2.7MB)

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar (2MB)

GTS-processor Johan Skytteskolan (950kb)

Hantering av matavfall i storkök – ett pilotförsök (431kb)

Hantering av matavfall – en systemstudie i Göteborgs stad (1MB)

Inventering, insamling och behandling av bioavfall i Sundsvallsregionen (2.5MB)

Insamlade mängder matavfall i olika insamlingssystem i svenska kommuner Nyckeltal och förutsättningar… (237kb)

Integrerat beslutsstöd för uthålliga VA-system Fallstudier inom MIKA-projektet i Surahammar och Södertälje kommun (6.5MB)

ISE – Life Cycle Summary 2011 (78kb)

Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall (421kb)

Källsortering och insamling av biologiskt nedbrytbart avfall (324kb)

Köksavfallskvarnar – Ett behandlingsalternativ för blött organiskt avfall? (2.5MB)

Koksavfallskvarnar – Fastighetsagarna Stockholm Sweco 2010 (177kb)

Köksavfallskvarnar – En teknik för uthållig resursanvändning? (1MB)

LGA – The potential of food waste disposal units to reduce costs (414kb)

Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på ledningsnät (3MB)

Matavfallskvarnar – Ett alternativ för ett framtida Kiruna (735kb)

Miljöbilar i Stockholm – Frågor och svar om biogas (169kb)

Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (2.1MB)

Mätning av metanpotentialen hos slam på Henriksdal och Bromma (1MB)

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG – Tekniska och ekonomiska konsekvenser (5.8MB)

PPS – Food Waste Disposers 2011 (176kb)

Smedjebacken – Kvarnar i köket tar hand om komposten (86kb)

Svartvatten Skogaberg (445kb)

Svenskt Vattens och Stockholm Vattens syn på avfallskvarnar innehållande silver (61kb)

Spridning av avloppsslam på åkermark (287kb)

Systemstudie avlopp Goteborgs stad 2007 (4MB)

Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall (3.3MB)

Systemstudie rörande insamling och behandling av lättnedbrytbart organiskt avfall i Malmö (1MB)

Stockholm Vattens förstudie om förutsättningar, möjligheter och konsekvenser av införande av KAK i hushållen i Stockholm (2.3MB)

The Impact of Food Waste Disposers in Combined Sewer Areas of New York City (69kb)

Utredning om konsekvenser av utökad matavfallsinsamling i Stockholm (193kb)

Utvärdering av funktion på slam- och fettavskiljare – Star Bowling, Göteborg (977kb)

Waste Management 1994 (19kb)

Wisconsin Study 1998 (37kb)

Återvinning av näringsämnen ur svartvatten – utvärdering projekt Skogaberg (3.4MB)

Ökad matavfallsinsamling för ökad biogasproduktion i Stockholms län (2.43MB)

×